ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุณาเลือกคำนำหน้านาม
กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกรายละเอียด

© 2018, National Savings Fund "คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ" | www.nsf.or.th
ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกป้องและให้ความคุ้มครองตามประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565